လုပ်ငန်း အမည်ပေး အတွက် နာမည် (၁၅)မျိုး နှင့်
ဆိုင်းဘုတ်အရောင်၊ ဖွင့်ရက်၊ လုပ်ငန်းပါတနာ၊
(၄)နှစ်စာ ဟောကိန်းအကျဉ်းများ ပါဝင်ပါမည်။