မွေးဖွားရက်ရွေးချယ်ရန် အတွက်
မွေးဖွားရက် + မွေးဖွားချိန် + ဟောစာတမ်းကို
၅၀,၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။