ရင်သွေးအမည်ပေးအတွက်
အမည် အမျိုး (၃၀) + ဟောစာတမ်းကို
၄၀,၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။