ရင်သွေးအမည်ပေးအတွက်
အမည် အမျိုး (၂၀) + ဟောစာတမ်းကို
၃၀,၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။